Norsk
0
Du har ingen produkter i handlekurven.

Kjøpe beste potensmiddel på nett:
Viagra och Cialis

Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på abc-apotek.com ved salg av produkter.

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter.

Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen på nettapotek eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Partene

Selger er ABC Apotek AB, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

Vi jobber hardt for at prisene på nett til enhver tid er korrekte, men prisfeil kan forekomme. Vi tar derfor et forbehold om at feil kan oppstå. I tilegg tar vi et forbehold om at varen(e) du bestiller kan være utsolgt.

Du vil bli varslet per e-post eller telefon dersom det oppstår en prisendring som er vesentlig høyere enn den prisen som ble opplyst ved bestilling og du vil bli bedt om å gi en tilbakemelding på om bestillingen fortsatt skal klargjøres.

Alle kjøp over 200 euro sendes fraktfritt (gjelder ikke ved levering hjem på døren). Fraktkostnadene beregnes utfra vekt og volum og er i henhold til våre transportører sine satser.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen på nettapotek.

Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Kjøper er selv ansvarlig for å gi riktige leveringsdetaljer, navn, adresse osv. Ved feil eller mangler fra kjøpers side så varene kommer i retur til selger vil kjøper belastes på nytt for frakt når korrekt leveringsinformasjon er mottatt før varene blir sendt ut på nytt.

Når du mottar din ordre, vennligst:

  • Se til at numrene på kolliene du mottar matcher følgeseddelen
  • Se over alle kollier for synlige skader og meld inn eventuell reklamasjon så snart feil/mangel/skade oppdages.
  • Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Angrerett

I Norge kan legemidler i utgangspunktet ikke returneres til apoteket av kunder på samme måte som andre varer. Dette skyldes strenge krav til kvalitetssikring og håndtering av legemidler for å sikre pasientsikkerheten. Når et legemiddel har forlatt apoteket, kan det ikke garanteres at det har blitt oppbevart korrekt eller at det ikke har blitt utsatt for forhold som kan påvirke legemidlets kvalitet.

Det er imidlertid noen unntak der apotek kan ta imot legemidler tilbake:

  • Angrefrist: Dersom du har kjøpt legemidler på nettet, har du angrerett i samsvar med forbrukerlovgivningen. I løpet av angrefristen kan du returnere uåpnede legemidler til leverandøren, som ofte er et apotek.
  • Mottaksfeil: Hvis apoteket har gitt deg feil legemiddel, kan de korrigere feilen ved å bytte ut legemiddelet.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gikjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Kjøp de beste og mest effektive potensmiddel for menn

ABC Apotek bruker cookies for å gi deg tilpasset innhold og en bedre brukeropplevelse. Ved å godta samtykker du til vår bruk av cookies.