Svenska

Beställa potensmedel mot ett säkert apotek:
Viagra, Cialis och Levitra

ABC-Apotek Integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

När du anförtror ABC-Apotek dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.

De vägledande principerna för vårt arbete är:

  • Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
  • Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med apoteksdatalagen och dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

 Det är framförallt i följande situationer som vi behandlar dina personuppgifter:

  • När du köper receptfria läkemedel och varor i våra apotek eller via vår hemsida
  • När du kontaktar oss, t.ex. skickar e-post eller när du ringer oss
  • Vid efterlevnad av lagar, dvs. till följd av ett lagstadgat krav
  • Vid utveckling av våra tjänster och för att säkerställa IT-säkerheten.

ABC-Apotek behandlar även dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Vi lämnar aldrig ut dessa uppgifter till tredje part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar 

Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.

Transportbolag

Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet. Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Cookies

Rättslig grund: Samtycke

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. All behandling av dina personuppgifter är anonymiserad och krypterad. 

Myndigheter

Rättslig förpliktelse 

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning. Vi kan även på samma grund komma att lämna information till eHälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg.

Överföring till tredje land

Som huvudregel sker all behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. För vissa begränsade tjänster såsom tredjepartscookies överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive USA som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen grundar sig på vårt berättigade intresse och behövs för att vi ska möjliggöra tillhandahållandet av våra tjänster. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående kundrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka informationen som vi sparar. Vi kommer på eget initiativ eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Du har också rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som stödjer sig på berättigat intresse, om du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi kan visa på tvingande berättigande skäl kan dock en ny avvägning ge oss fortsatt rätt att behandla dina uppgifter.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära detta från oss.

ABC-Apotek förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Köp de bästa och mest effektiva potensmedel för män

För att förbättra användarupplevelsen använder ABC Apotek cookies. Var god och gör ditt val. Läs mer.